mail tel facebook linkedin docs monitor mouse plus chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up chevron-with-circle-down chevron-with-circle-left chevron-with-circle-right chevron-with-circle-up minus plus2 arrow-circle-down

A „RAS Newsroom” nyereményjáték hivatalos szabályzata

A jelen szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) a Ringier Axel Springer Magyarország Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 11., a továbbiakban: „RAS”) által szervezett „RAS Newsroom” nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) leírását, valamint az abban történő részvétel feltételeit tartalmazza. A Játék jelen szabályzata – amely az adatkezelési tájékoztatót is magában foglalja – a RAS által üzemeltett https://rasb2b.hu/newsroomnyeremenyjatek/ […]

A jelen szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) a Ringier Axel Springer Magyarország Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 11., a továbbiakban: „RAS”) által szervezett „RAS Newsroom” nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) leírását, valamint az abban történő részvétel feltételeit tartalmazza.

A Játék jelen szabályzata – amely az adatkezelési tájékoztatót is magában foglalja – a RAS által üzemeltett https://rasb2b.hu/newsroomnyeremenyjatek/ oldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) jelenik meg elektronikus formában a Játék időtartama alatt.

 1. A Játék szervezője és lebonyolítója

A Játék szervezője és lebonyolítója a RAS, a Weboldal üzemeltetője.

A játékban történő részvétel feltétele a RAS hírlevelére történő feliratkozás a www.rasb2b.hu/hirlevel-feliratkozas oldalon A játékban történő részvétel további feltétele feliratkozás során regisztrált e-mail cím játék időtartama alatti megerősítése.

A Játékos a regisztrációs adatlap kitöltésével maradéktalanul elfogadja jelen szabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a regisztráció előtt kötelessége előzetesen tájékozódni a szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos jelen szabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt enni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost kizárólagos döntése alapján a Játékból kizárni.

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXXIV. törvény hatálya alá.

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, aki a személyes adatainak jelen szabályzatban meghatározott kezeléséhez a Játék megkezdése előtt hozzájárul és ezen hozzájárulását a Játék időtartama alatt nem vonja vissza, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: a „Játékos”).

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. A Játékban való részvétellel a Játékos az adatkezelési rendelkezések előzetes megismerését és elfogadását kifejezetten elismeri.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező, a Játék lebonyolításában közreműködő személyek, a Szervező, valamint a Játék lebonyolításában közreműködő ügynökségek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottja és mindezek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerinti hozzátartozói;
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5/C § (1) szerint összeférhetetlen személyek.

A Szervező diszkrecionális döntése alapján kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását. Amennyiben a Játékos a jelen szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a játékból automatikusan kizárásra kerül. A kizárás tényéről a Szervező értesíti a Játékost.

 1. A Játék időtartama

A Játék 2020. augusztus 10. napján kezdődik és 2020. augusztus 31. napjáig tart.

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 1. A Játék leírása

A Játékban résztvevőknek fel kell iratkozniuk a www.rasb2b.hu/hirlevel-feliratkozas oldalon a RAS hírlevelére. A Szervező a Nyereményt azon Játékosok között sorsolja ki, akik a RAS hírlevelére feliratkoznak és meg is erősítik az e-mail címüket a Játék időtartama alatt.

 1. Jelentkezés a Játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a kiválasztáson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

 • augusztus 31. napjáig e-mail címüket meg is kell erősíteniük.

A Játékos egy e-mail címről legfeljebb egy alkalommal regisztrálhat és vehet részt a játékban. Ha valaki mégis több e-mail cím felhasználásával vesz részt a Játékban, azt a Szervező valamennyi jelentkezését tekintve kizárja.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a kiválasztáson.

A Játékban történő részvétel a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

 1. Nyeremények

A játék során összesen 2 db Nyeremény kerül kisorsolásra 2 Nyertes számára az alábbiak szerint:

A Játékosok között 2 db, 2 fő részére szóló kétéjszakás álom pihenést sorsol ki a Szervező a négycsillagos miskolctapolcai Avalon Park Resort & Spa-ba (a továbbiakban együtt: „Nyeremények”, külön-külön: „Nyeremény”)

A Nyertes a kiválasztás eredményeképpen, a jelen szabályzatban foglaltak alapján a Nyereményre jogosult Játékos.

A Nyeremények át nem ruházhatók, készpénzre nem válthatók.

A Nyereményekkel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a Nyereményekre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a Nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

A Szervező az itt felsorolt Nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem oszt ki.

 1. Kiválasztás

A sorsolásra 2020. szeptember 1. napján 9.00 órakor kerül sor a Szervező székhelyén, egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a Szervező 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

A kiválasztás alkalmával 2 (kettő) Játékos kerül kiválasztásra, amely Játékosok 1-1 (egy-egy) Nyereményre jogosultak (a továbbiakban együtt: „Nyertesek”, külön-külön: „Nyertes”). A Nyertesek mellett pótnyertesek kiválasztására is sor kerül. Amennyiben a valamely Nyertes a Nyereményre nem jogosult, vagy a Nyeremény átvételével kapcsolatban a kiküldött értesítést követő 3 (három) munkanapon belül nem ad semmilyen visszajelzést, a Nyeremény továbbiakban nem vehető át, a Nyertes véglegesen elveszti jogosultságát a Nyereményre (jogvesztés), a Nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. Amennyiben a pótnyertesek egyike sem jogosult a Nyereményre, vagy a Nyeremény átvételével kapcsolatban a kiküldött értesítést követő 3 (három) munkanapon belül nem adnak semmilyen visszajelzést, a Nyeremény továbbiakban nem vehető át, a pótnyertesek véglegesen elvesztik jogosultságukat a Nyereményre (jogvesztés), és a Nyereménynek nem lesz nyertese, az a Szervező tulajdonában marad. A fentieket a Játékosok kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, ezzel összefüggésben a Szervezővel szemben igényérvényesítésre nem jogosultak.

Elveszti a Nyereményre szóló jogosultságát az a Nyertes, aki a kiválasztás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

 1. A Nyertesek értesítése

A Nyertes a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a sorsolást követő 2 (kettő) munkanapon belül értesítjük.

A Nyertes azonosításához és a nyeremények kézbesítéséhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, telefonszám megadása nyilatkozat formájában.

 1. A Nyeremények kézbesítése, átvétele

A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel a Nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a Nyeremény átvétele meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Nyeremény kézbesítésével kapcsolatos észrevételek és reklamációk a Szervezőnél tehetők meg.

Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 10 (tíz) munkanapon belül nem jelez vissza a kiértesítésre, úgy a Nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

A Nyertes a Nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A Nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a kiválasztásról szóló értesítés kiküldését követő 10 (tíz) munkanapon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt.

A Nyereményt a Nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Szervezőt előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Szervező részére átadja.

 1. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önként és megfelelő, előzetes tájékoztatás birtokában történt.

A személyes adatok kezelésének jogalapja a Játékosok önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata -, amely a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik, továbbá a kiválasztott Játékos(ok) esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

A nyertes Játékos(ok) továbbá kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét/nevüket a kiválasztást követően a Weboldalon kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye.

A nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező közvetlen üzletszerzési, illetve marketing céllal saját vagy üzleti partnerei ajánlataival a megadott elérhetőségein megkeresse. Az adatkezelésre a hozzájárulás visszavonásáig kerül sor. Amennyiben valamely Játékos adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján vagy a(z) adatkezelo@ringieraxelspringer.hu email címen vagy írásban postai úton a Ringier Axel Springer Magyarország Kft. Budapest, 1122 Városmajor utca 11. postai címen vonhatja vissza hozzájárulását.

A megadott adatok kezelője a a Ringier Axel Springer Magyarország Kft., mint adatkezelő.

A Játékból történő kizárás nem eredményezi az üzletszerzési, illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását.

A Ringier Axel Springer Magyarország Kft., mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: Ringier Axel Springer Magyarország Kft. Budapest, 1122 Városmajor utca 11. címén vagy a(z) adatkezelo@ringieraxelspringer.hu e-mail címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve jogosult bírósághoz fordulni.

 1. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Szervező a Nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Nyertes a Nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit Nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a kiválasztással, a Nyereményekkel, a Nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezőnek vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 1. Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen szabályzat megváltoztatására.

A szabályzat a Játék időtartama alatt elektronikus formában elérhető a Weboldalon.

Amennyiben a Játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a(z) nyeremenyjatek@ringieraxelspringer.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Kelt: Budapest, 2020. augusztus 10..

Ringier Axel Springer Magyarország Kft.

7